Team 1: Shaofei Sang, Zhen Sun, Yi Wei
Result: Honorable Mention

Team 2: Xinliang Zhong, Gelin Gao, Yi Mi
Result: Honorable Mention

Team 3: Yipeng Han, Ran You, Yuze Liu
Result: Meritorious Winner!

Team 4: Arnav Sood, Boyu Chen, Felix Moody
Result: Successful Participant